FAQ's

Frequently Asked Questions (FAQ's)- veel gestelde vragen - worden in deze rubriek verzameld en kort beantwoord. Veel van deze vragen draaien rondom sollicitatie, werk, ziekmelding & rechten en plichten.

Bij een klacht over de gang van zaken rond een sollicitatieprocedure?

In eerste instantie moet je een klacht indienen bij de organisatie waar het probleem zich heeft voorgedaan. Je kunt in een brief aan de directie van een bedrijf waar je hebt gesolliciteerd, uiteenzetten wat je is overkomen en waarom je het daar niet mee eens bent.

 

Bij afwijzing vanwege hiv tijdens de sollicitatieprocedure?

Als een werkgever je niet in dienst neemt vanwege je hiv-status overtreedt hij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Je kunt dan een klacht indienen bij de College voor de Rechten van de Mens. Uitgebreide informatie op www.mensenrechten.nl.

 

Bij een medische keuring door een keuringsarts?

De keuringsarts is verplicht de uitslag eerst aan jou te laten weten. De uitslag kan slechts een van de volgende zaken zijn: geschikt voor de functie, ongeschikt voor de functie, of onder voorwaarden geschikt. De werkgever krijgt dus geen medische gegevens te horen. Voor het doorgeven van de keuringsuitslag aan de werkgever moet je eerst toestemming geven. Je kunt namelijk besluiten je terug te trekken uit de sollicitatieprocedure zonder dat de werkgever de uitslag te horen krijgt.

 

Bij een klacht over een medische keuring door een bedrijfsarts?

Je kunt gebruik maken van de interne klachtenprocedure die elke arbodienst heeft voor klachten over een medische keuring door een bedrijfsarts.

 

Bij een klacht over gezondheidsvragen (in welke vorm dan ook) of een aanstellingskeuring?

De klacht kun je indienen bij de onafhankelijke Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. De commissie onderzoekt de klacht en geeft een oordeel. Zie verder www.aanstellingskeuringen.nl.

 

Bij een keuring voor een arbeidsgerelateerde verzekering?

Bij verzekeringen van de werkgever voor aanvullende arbeidsongeschiktheid en pensioenen mag er niet gekeurd worden. Personeelszaken kan vragen een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze is bedoeld voor de verzekeraar zodat deze een totaal beeld krijgt van het personeelsbestand. Die verklaring is vertrouwelijk en mag niet worden ingezien door personeelszaken. Lever de gezondheidsverklaring in in een gesloten envelop.

 

Bij overtreding van de Sollicitatiecode?

Nadat je een schriftelijke klacht bij de organisatie of het bedrijf waar je solliciteerde hebt ingediend kun je ook een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Zij hebben een sollicitatiecode opgesteld waarin omschreven staat hoe een sollicitatieprocedure zou moeten verlopen.

 

Bij gevoel van ongelijke behandeling in een arbeidssituatie op grond van hiv?

Per 1 december 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waaronder dus ook hiv, in een arbeidssituatie of bij de uitoefening van een vrij beroep (zoals advocaat of arts) is verboden. Zie voor meer uitleg over situaties met ongelijke behandeling de website van de College voor Rechten van de Mens via www.mensenrechten.nl.

 

Bij ontslag vanwege mijn hiv-status?

Een werkgever mag je nooit ontslaan vanwege je hiv-status. De werkgever die dat wel doet is in strijd met de wet vanwege indirecte discriminatie. (Indirect omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of iemand hiv-positief is.) Het ontslag kan vernietigbaar verklaard worden. Ook als een werknemer met hiv al geruime tijd ziek is, mag deze in beginsel niet ontslagen worden. Dat is pas mogelijk na twee jaar, mits de werkgever voldoende heeft gedaan aan de reïntegratie van de werknemer volgens de Wet verbetering poortwachter.

 

Wanneer krijg ik te maken met de arbodienst of bedrijfsarts?

Direct na je ziekmelding.

 

Mijn werkgever is niet aangesloten bij een arbodienst. Volgens hem hoeft dat niet. Klopt dat?

Ja. De werkgever mag ook zelf arbodeskundigen in dienst nemen of apart inhuren voor ondersteuning bij het arbo- en verzuimbeleid. Hij is wel verplicht een contract af te sluiten met een arbodeskundige.

 

Wat mag de werkgever vragen bij de ziekmelding?

Je bent niet verplicht iets te melden over de diagnose van je ziekte. Je hoeft dus de vraag: ‘Wat is er aan de hand?’ niet te beantwoorden. De werkgever mag altijd vragen op welke termijn je verwacht weer te kunnen werken en tot welk werk je dan in staat bent.

 

Wat is de rolverdeling tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts?

De werkgever bepaalt niet of jij ziek bent. Dat doet de arbodienst of de bedrijfsarts.

 

Wat moet ik de bedrijfsarts vertellen als ik me ziek meld?

Vertel waarom je ziek bent zodat de bedrijfsarts zich een goed oordeel kan vormen over de oorzaken van je ziekmelding. Heeft je ziekmelding met hiv te maken, realiseer je dan dat het voor de bedrijfsarts belangrijk is hiervan op de hoogte te zijn. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mag zonder je toestemming geen medische informatie doorgeven aan je werkgever. Benadruk dit eventueel in het gesprek met de bedrijfsarts.

 

Wat mag de bedrijfsarts over mijn ziekte doorgeven aan mijn werkgever?

De bedrijfsarts mag alleen doorgeven of je in staat bent om te werken. Hij mag op grond van het beroepsgeheim de werkgever niet vertellen welke ziekte je hebt. Als je per se niet wilt dat de werkgever bepaalde persoonlijke zaken, zoals problemen thuis, te weten komt, is het verstandig om dit te benadrukken in het gesprek met de bedrijfsarts.

 

De bedrijfsarts vindt dat ik niet ziek ben. Ik vind van wel. Wat nu?

Je kan een deskundigenoordeel vragen bij UWV (een zogenaamde second opinion). Het kost je ongeveer vijftig euro. Een onafhankelijke deskundige, een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV onderzoekt opnieuw je situatie. Spreek van tevoren met je werkgever af wat er met het advies zal gebeuren, want het is geen bindend advies.

 

Ik heb geen duidelijke klachten. Toch ben ik ziek en kan ik niet werken. Ik heb het gevoel dat de bedrijfsarts me niet gelooft. Hoe kan ik mij verdedigen tegen ongeloof en vooroordelen?

Onduidelijke bijwerkingen van hiv, zoals pijnklachten en vermoeidheid zijn moeilijk te meten en vast te stellen. Voor de geloofwaardigheid bij de bedrijfsarts helpt het als de behandelaar (huisarts of internist) een diagnose stelt. Een diagnose geeft aan dat hij de klachten onderkent. Ook zal hij voorschrijven wat je het beste kunt doen om met je klachten om te gaan.

Verplichtingen? Je moet meewerken

Als je een uitkering van UWV aanvraagt of reeds ontvangt, dan ben je verplicht om inlichtingen te verstrekken, gehoor te geven aan oproepen voor gesprekken en mee te werken aan keuringen.

 

Telefonische vragen voor een herkeuring beantwoorden? Neen, dat hoeft niet

Je hoeft geen vragen via de telefoon te beantwoorden. Een herkeuring kan niet telefonisch plaatsvinden. Daarvoor is een persoonlijk gesprek nodig. 

 

Niet eens met een UWV beslissing? Een mediator kan uitkomst bieden

De weg van bezwaar, beroep en hoger beroep kost tijd energie en geld. Je kunt dan overwegen gebruik te maken van een mediator, een onpartijdige bemiddelaar die met jou en UWV om de tafel gaat zitten om te komen tot een oplossing van het conflict.
Meer weten, surf naar: www.uwv.nl (klik op ‘contact’ en daarna op ‘bezwaar en beroep’). Kijk ook op mfnregister.nl.

 

Is het verstandig afstand te doen van (een deel van) je dienstverband?

Neen. Stel dat je 30 uur in de week werkt. Daarnaast ontvang je, via de salarisadministratie van jouw werkgever, voor 10 uur een UWV-uitkering. Je werkgever wil het contract van jouw dienstverband verlagen met deze 10 uur en hij raadt je aan de UWV-uitkering rechtstreeks door het UWV aan jou te laten uitbetalen.
Dit is niet verstandig. Het UWV raadt iedereen af om afstand te doen van (een deel van) het dienstverband. Mocht je in de toekomst toch weer in staat zijn om meer te gaan werken dan houd je hierop wel je recht.

 

Als ik aanpassingen op het werk nodig heb?

De werkgever is verplicht aanpassingen uit te voeren voor een werknemer, zodat hij zijn werk kan doen. Hiervoor kan de werkgever een beroep doen op de Subsidieregeling aanpassing werkplek van werknemers met een handicap of chronische ziekte. De werknemer moet natuurlijk kunnen onderbouwen dat hij aanpassingen nodig heeft. Het is hierbij natuurlijk niet altijd nodig je hiv-status te melden.

 

De laatste tijd is mijn situatie rondom hiv verergerd. Kan ik eventueel een hogere uitkering krijgen?

Ja dat kan, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kijk voor informatie op www.uwv.nl of neem contact op met je arbeidsdeskundige of WIA-begeleider.

 

SZW

Het Ministerie van SZW is samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van alle werknemers, waaronder ook werknemers met hiv. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de  implementatie van de arbeidsstandaard op het gebied van hiv (2010).

ILO

De International Labour Office (ILO) is in internationaal verband samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van werknemers (met hiv). Hiv krijgt speciale aandacht van de ILO omdat hiv wereldwijd een grote impact heeft op de werkzame bevolking heeft.

Expertisegroep

De Expertisegroep Werk en hiv heeft in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland het initiatief genomen tot de opzet van positiefwerkt.nl. Dé centrale plek over werken en hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).