Bij een klacht over de gang van zaken rond een sollicitatieprocedure?

In eerste instantie moet je een klacht indienen bij de organisatie waar het probleem zich heeft voorgedaan. Je kunt in een brief aan de directie van een bedrijf waar je hebt gesolliciteerd, uiteenzetten wat je is overkomen en waarom je het daar niet mee eens bent.

 

Bij afwijzing vanwege hiv tijdens de sollicitatieprocedure?

Als een werkgever je niet in dienst neemt vanwege je hiv-status overtreedt hij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Je kunt dan een klacht indienen bij de College voor de Rechten van de Mens. Uitgebreide informatie op www.mensenrechten.nl.

 

Bij een medische keuring door een keuringsarts?

De keuringsarts is verplicht de uitslag eerst aan jou te laten weten. De uitslag kan slechts een van de volgende zaken zijn: geschikt voor de functie, ongeschikt voor de functie, of onder voorwaarden geschikt. De werkgever krijgt dus geen medische gegevens te horen. Voor het doorgeven van de keuringsuitslag aan de werkgever moet je eerst toestemming geven. Je kunt namelijk besluiten je terug te trekken uit de sollicitatieprocedure zonder dat de werkgever de uitslag te horen krijgt.

 

Bij een klacht over een medische keuring door een bedrijfsarts?

Je kunt gebruik maken van de interne klachtenprocedure die elke arbodienst heeft voor klachten over een medische keuring door een bedrijfsarts.

 

Bij een klacht over gezondheidsvragen (in welke vorm dan ook) of een aanstellingskeuring?

De klacht kun je indienen bij de onafhankelijke Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. De commissie onderzoekt de klacht en geeft een oordeel. Zie verder www.aanstellingskeuringen.nl.

 

Bij een keuring voor een arbeidsgerelateerde verzekering?

Bij verzekeringen van de werkgever voor aanvullende arbeidsongeschiktheid en pensioenen mag er niet gekeurd worden. Personeelszaken kan vragen een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze is bedoeld voor de verzekeraar zodat deze een totaal beeld krijgt van het personeelsbestand. Die verklaring is vertrouwelijk en mag niet worden ingezien door personeelszaken. Lever de gezondheidsverklaring in in een gesloten envelop.

 

Bij overtreding van de Sollicitatiecode?

Nadat je een schriftelijke klacht bij de organisatie of het bedrijf waar je solliciteerde hebt ingediend kun je ook een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Zij hebben een sollicitatiecode opgesteld waarin omschreven staat hoe een sollicitatieprocedure zou moeten verlopen.

 

Bij gevoel van ongelijke behandeling in een arbeidssituatie op grond van hiv?

Per 1 december 2004 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, waaronder dus ook hiv, in een arbeidssituatie of bij de uitoefening van een vrij beroep (zoals advocaat of arts) is verboden. Zie voor meer uitleg over situaties met ongelijke behandeling de website van de College voor Rechten van de Mens via www.mensenrechten.nl.

 

Bij ontslag vanwege mijn hiv-status?

Een werkgever mag je nooit ontslaan vanwege je hiv-status. De werkgever die dat wel doet is in strijd met de wet vanwege indirecte discriminatie. (Indirect omdat je aan de buitenkant niet kunt zien of iemand hiv-positief is.) Het ontslag kan vernietigbaar verklaard worden. Ook als een werknemer met hiv al geruime tijd ziek is, mag deze in beginsel niet ontslagen worden. Dat is pas mogelijk na twee jaar, mits de werkgever voldoende heeft gedaan aan de reïntegratie van de werknemer volgens de Wet verbetering poortwachter.

 

SZW

Het Ministerie van SZW is samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van alle werknemers, waaronder ook werknemers met hiv. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de  implementatie van de arbeidsstandaard op het gebied van hiv (2010).

ILO

De International Labour Office (ILO) is in internationaal verband samen met de sociale partners verantwoordelijk voor de positie van werknemers (met hiv). Hiv krijgt speciale aandacht van de ILO omdat hiv wereldwijd een grote impact heeft op de werkzame bevolking heeft.

Expertisegroep

De Expertisegroep Werk en hiv heeft in samenwerking met de Hiv Vereniging Nederland het initiatief genomen tot de opzet van positiefwerkt.nl. D├ę centrale plek over werken en hiv voor werkgevers, beroepsgroepen, intermediairs en werknemers (met hiv).